Sainik School Offline Coaching Class 6 : 01 May 2023